روانشناسی

روانشناسی کودکان استثنایی شاخه ای از دانش روانشناسی است که به تعریف کلیه مسائل مربوط به کودکان استثنایی در گستره کودکان تیزهوش تا کودکان عقب مانده ذهنی ، کودکان نابینا و کم بینا ، کودکان ناشنوا و کم شنوا ، کودکان دارای ناتوانی تکلمی ، کودکان دارای ناتوانی حرکتی و ذهنی و تمامی امور و تعاریف مربوط به پیشگیری و شناخت و آموزش این کودکنا می پردازد . در روانشناسی کودکان استثنایی همان طور که از اسم آن مشخص است به مطالعه کودکان استثنایی در تمامی ابعاد فکری ، جسمی ، عطفی ، عقلانی و رفتاری می پردازد .

پزشکان این دپارتمان